Dział Komunalny Dział Mieszkaniowy Usługi

O nas

Dodano 25-08-2014 przez Administrator

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Strzelcach Krajeńskich powstało 01 kwietnia 2009 roku, poprzez połączenie Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Strzelcach Krajeńskich z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Strzelcach Krajeńskich (akty notarialne- Repertorium nr 391/2009 z dnia 23.02.2009r. i Repertorium nr 396/2009 z dnia 23.02.2009r.). Zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Zielonej Górze pod numerem 0000326968.

Jest spółką jednoosobową Gminy Strzelce Krajeńskie, wyposażoną w 10643 udziały, które w całości są w posiadaniu wspólnika. Wysokość kapitału zakładowego 5.521.500,00 zł.

REGON 080316413

NIP 2810062028

BDO: 000031670

PKD 37.00.Z

Nadzór nad całokształtem działalności sprawuje jednoosobowy Zarząd. Mocą Uchwały nr 2/12/2015 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich z dnia 16 grudnia 2015 roku do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu został powołany pan Grzegorz Rakiej.

Stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności sprawuje Rada Nadzorcza, w składzie:

 • Paweł Cierkoński- Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Tomasz Hałas – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Alfred Juchniewicz – Członek Rady Nadzorczej

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • administrowanie cmentarzy komunalnych,
 • zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi,
 • zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
 • sprzątanie,
 • transport drogowy,
 • zagospodarowanie terenów,
 • pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

Kierownictwo działalnością Przedsiębiorstwa sprawuje Prezes Zarządu przy pomocy bezpośrednio podległych pracowników:

 • Główny Księgowy,
 • Kierownik Oczyszczalni,
 • Kierownik Działu Komunalnego,
 • Kierownik Działu Mieszkaniowego,
 • Specjalista d/s logistyki,
 • pracownicy na stanowiskach samodzielnych:
  • Sekretarka, specjalista d/s pracowniczych, socjalnych i administracyjno-gospodarczych.

Głównemu Księgowemu podlegają bezpośrednio:

 • pracownicy działu księgowości,
 • specjalista d/s planowania i płac.