Dział Komunalny Dział Mieszkaniowy Usługi

Zamówienia publiczne.

Dodano 24-08-2016 przez administrator

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości położonej w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Sportowej 1

stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym gruntu 614/2 o powierzchni 3,9450 ha

 

Przedmiotem przetargu jest położona w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Sportowej 1 działka oznaczona numerem ewidencyjnym 614/2 o powierzchni 3,9450 ha, która wpisana jest do księgi wieczystej GW1K/00008473/0. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem hotelowo-gastronomicznym, budynkiem mieszkalnym,  płytą główną stadionu miejskiego wraz z trybunami i infrastrukturą, płytą treningową (B) dla piłkarzy wraz z bieżnią szutrową, drogami dojazdowymi oraz ogrodzeniem obiektu.

 

Nieruchomość oddana będzie w dzierżawę od 09.11.2016 roku do 08.11.2021 roku  (5 lat) w celu prowadzenia działalności hotelowo-gastronomicznej, organizacji zawodów sportowych i przedsięwzięć kulturalnych itp. W ramach umowy przyszły Dzierżawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego wykonywania następujących prac:

 1. umożliwienie MKS Łucznik:

–  organizowania zawodów sportowych w terminach wskazanych przez klub;

– prowadzenie treningów na płycie treningowej we wszystkich klasach rozgrywkowych w terminach wskazanych przez klub;

– prowadzenie minimum jednego w tygodniu treningu na płycie głównej dla pierwszego (głównego, wybranego) zespołu w terminie wskazanym przez klub;

– korzystania z szatni i natrysków (z zabezpieczeniem ciepłej wody w natryskach) dla zawodników w okresie trwania zawodów, treningów i rozgrywek;

 1. przygotowanie płyt boiska do rozgrywek ligowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. przygotowanie płyt boiska do weryfikacji prowadzonej przez OZPN;
 3. utrzymanie pomieszczeń socjalnych (szatnie, toalety, natryski zlokalizowane w budynku hotelowo-gastronomicznym w stanie co najmniej niepogorszonym w stosunku do stanu obecnego);
 4. konserwacja, naprawy bieżące oświetlenia zewnętrznego stadionu;
 5. zabezpieczenie potrzeb c.o. i c.w.u. dla najemcy lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku mieszkalnym;
 6. utrzymanie płyty boiska, płyt treningowych, trybun i infrastruktury stadionu miejskiego m.in.

– utrzymanie porządku i czystości na działce,

– pielęgnacja i konserwacja płyty głównej i płyt treningowych stadionu,

– utrzymanie i pielęgnacja bieżni,

– sprzątanie, konserwacja i naprawy bieżące trybun,

– remont, naprawa i konserwacja ogrodzenia obiektu,

– konserwacja infrastruktury stadionu;

 1. utrzymanie dróg wewnętrznych i placów manewrowych stadionu, ich odśnieżanie i naprawy bieżące (m.in. usuwanie roślinności z dróg, uzupełnianie ubytków w drogach i placach manewrowych);
 2. odśnieżanie zjazdów do nieruchomości z ulicy Sportowej i Cmentarnej zlokalizowanych na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 682/1 i 593;
 3. przygotowanie i udostępnienie (4 razy w roku, w terminie wcześniej wskazanym przez Urząd Miejski) boisk na imprezy miejskie.

 

Wywoławcza cena dzierżawy – netto 500,00 zł/miesiąc (w przypadku inflacji równej lub wyższej niż 1% w skali roku (ogłoszonej przez GUS), wynegocjowana w przetargu stawka czynszu będzie aktualizowana).

 

Za zgodą Wydzierżawiającego dopuszcza się wykonanie przebudowy lub remontu budynku na koszt Dzierżawcy bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów i nakładów.

 

Projekt umowy dzierżawy w załączeniu.

 

Będąca przedmiotem przetargu działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Dzierżawca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Organizator przetargu nie odpowiada za wady ukryte.

 

Przetarg odbędzie się 29.09.2016 r. o godz. 1200 w sali nr 15 w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Gorzowskiej 15.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne, którzy wpłacą wadium w wysokości 5.000,00 w terminie 23.09.2016r. na konto bankowe nr 70 1240 3611 1111 0000 4170 3968 w Banku Pekao S.A. Oddział Strzelce Kraj. Wpłacone wadium musi znajdować się na wyżej wymienionym koncie najpóźniej w dniu 23.09.2016r.

 

Pisemne zgłoszenia udziału w przetargu należy składać w zamkniętych kopertach
z napisem „PRZETRARG NA DZIERŻAWĘ STADIONU” w terminie do 29.09.2016 roku godz. 1000 w sekretariacie (I piętro) siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Gorzowskiej 15.

 

Oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

2) datę sporządzenia oferty;

3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4) oferowaną stawkę czynszu;

5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków dzierżawy;

6) kopię dowodu wniesienia wadium.

 

Przy wyborze oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną cenę oraz inne kryteria wpływające na wybór najkorzystniejszej oferty, ustalone w warunkach przetargu.

 

Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

 

 

 

Przetarg składać się będzie z części jawnej i niejawnej.

Część jawna

 1. Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów. W części jawnej przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując oferentom informacje o przedmiocie i warunkach przetargu.
 2. Komisja przetargowa:

1) podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wpłaty wadium;

2) dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert oraz tożsamość osób, które złożyły oferty;

3) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;

4) weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu;

5) zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu;

6) zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

 

Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:

1) nie odpowiadają warunkom przetargu;

2) zostały złożone po wyznaczonym terminie;

3) nie zawierają danych wymienionych w ogłoszeniu lub dane te są niekompletne;

4) do ofert nie dołączono dowodów wpłaty;

5) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

 

Część niejawna

 1. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert
 2. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji gwarancyjnej, która ma na celu zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy dzierżawy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium będzie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Kaucja gwarancyjna przechowywana będzie na lokacie bankowej i zwrócona zostanie Dzierżawcy wraz z naliczonymi przez bank odsetkami po zakończeniu umowy w terminie do 30 dni od dnia sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego prawidłowe wykonanie umowy przez Dzierżawcę. Z kaucji gwarancyjnej Wydzierżawiający będzie miał prawo potrącić następujące należności: zaległy czynsz i inne opłaty oraz należności do ponoszenia, których będzie Dzierżawca zobowiązany.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg.

 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania dzierżawcy nieruchomości.

 

Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

 

Bliższych informacji o dodatkowych warunkach przetargu oraz nieruchomości udzielają pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Gorzowskiej 15 (pokój nr 1) nr tel. 95 763 10 80 lub 81.

 

projekt umowy22_08
uwaga-modernizacja-do-ogloszenia
odpowiedz-na-pytania-str-1
odpowiedz-na-pytania-str-2